Ukázka výrobků

Obrzky chleb, bnho peiva, cerelnho peiva, veky, bagety.